Terrace Darshan

Year: 1972

Terrace Darshan - IV [Ref:96b/1]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:96b/2]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:96b/3]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:96b/4]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:96b/5]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:96b/6]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:96b/7]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:96b/8]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:96b/9]

Photographer: Sudha Sundaram