Terrace Darshan

Year: 1971

Terrace Darshan - IV [Ref:95b/1]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95b/2]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95b/3]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95b/4]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95b/5]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95b/6]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95b/7]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95b/8]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95b/9]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95b/10]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95b/11]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95b/12]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - I [Ref:95b/13]

Photographer: Wilfred Pinto

Terrace Darshan - I [Ref:95b/14]

Photographer: Wilfred Pinto

Terrace Darshan - I [Ref:95b/15]

Photographer: Wilfred Pinto

Terrace Darshan - I [Ref:95b/16]

Photographer: Wilfred Pinto

Terrace Darshan - I [Ref:95b/17]

Photographer: Wilfred Pinto

Terrace Darshan - I [Ref:95b/18]

Photographer: Wilfred Pinto

Terrace Darshan - I [Ref:95b/19]

Photographer: Wilfred Pinto

Terrace Darshan - I [Ref:95b/20]

Photographer: Wilfred Pinto