Terrace Darshan

Year: 1971

Terrace Darshan - IV [Ref:95a/1]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95a/2]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95a/3]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95a/4]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95a/5]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95a/6]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95a/7]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95a/8]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:95a/9]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - II [Ref:95a/10]

Photographer: Damodar Reddy

Terrace Darshan - II [Ref:95a/11]

Photographer: Damodar Reddy

Terrace Darshan - II [Ref:95a/12]

Photographer: Damodar Reddy

Terrace Darshan - II [Ref:95a/13]

Photographer: Damodar Reddy

Terrace Darshan - II [Ref:95a/14]

Photographer: Damodar Reddy

Terrace Darshan - II [Ref:95a/15]

Photographer: Damodar Reddy

Terrace Darshan - II [Ref:95a/16]

Photographer: Damodar Reddy

Terrace Darshan - II [Ref:95a/17]

Photographer: Wilfred Pinto

Terrace Darshan [Ref:95a/18]

Photographer: Wilfred Pinto

Terrace Darshan [Ref:95a/19]

Photographer: Wilfred Pinto