Terrace Darshan

Year: 1968

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/1]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/2]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/3]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/4]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/5]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/6]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/7]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/8]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/9]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/10]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/11]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/12]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/13]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/14]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:92d/15]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - 4 [Ref:92d/16]

Photographer: Wilfred Pinto

Terrace Darshan - 4 [Ref:92d/17]

Photographer: Wilfred Pinto

Terrace Darshan - 4 [Ref:92d/18]

Photographer: Wilfred Pinto

Terrace Darshan - 4 [Ref:92d/19]

Photographer: Wilfred Pinto

Terrace Darshan - 4 [Ref:92d/20]

Photographer: Unknown

Terrace Darshan - 1 [Ref:92d/21]

Photographer: Unknown

Terrace Darshan - 1 [Ref:92d/22]

Photographer: Unknown

Terrace Darshan - 1 [Ref:92d/23]

Photographer: Unknown

Terrace Darshan - 1 [Ref:92d/24]

Photographer: Unknown

Terrace Darshan - 1 [Ref:92d/25]

Photographer: Unknown