Terrace Darshan

Year: 1967

Terrace Darshan - IV [Ref:91g/1]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:91g/2]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:91g/3]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:91g/4]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:91g/5]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:91g/6]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:91g/7]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:91g/8]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:91g/9]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:91g/10]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:91g/11]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:91g/12]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:91g/13]

Photographer: Sudha Sundaram