Terrace Darshan

Year: 1973

Terrace Darshan - IV [Ref:97c/1]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97c/2]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97c/3]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97c/4]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97c/5]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97c/6]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97c/7]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97c/8]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97c/9]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97c/10]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97c/11]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - 2 [Ref:97c/12]

Photographer: Unknown

Terrace Darshan - 2 [Ref:97c/13]

Photographer: Unknown