Terrace Darshan

Year: 1973

Terrace Darshan - IV [Ref:97b/1]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97b/2]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97b/3]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97b/4]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97b/5]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97b/6]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97b/7]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97b/8]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - IV [Ref:97b/9]

Photographer: Sudha Sundaram

Terrace Darshan - I [Ref:97b/10]

Photographer: Siddhartha Bhabock

Terrace Darshan - I [Ref:97b/11]

Photographer: Siddhartha Bhabock

Terrace Darshan - I [Ref:97b/12]

Photographer: Siddhartha Bhabock